foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia. S.J. Lec

Gimnazjum Publiczne

im. Jana Pawła II w Pieniężnie

Uczeń ma prawo do:

1.    wyboru, w głosowaniu tajnym, Rzecznika Praw Ucznia (spośród nauczycieli uczących w szkole), który      przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski dotyczące naruszania praw ucznia
2.    wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego (w głosowaniu tajnym, spośród nauczycieli uczących w szkole), który koordynuje pracą samorządu
3.    zapoznania się z programem nauczania
4.    jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
5.    organizacji życia szkolnego, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum
6.    opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczny pobyt w szkole
7.    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
8.    pomocy w przypadku trudności w nauce
9.    korzystania z pomocy lekarskiej w ramach szkolnej opieki higieniczno-lekarskiej.

Uczeń zobowiązany jest przestrzegać zasady zawarte w statucie gimnazjum, a w szczególności:

1.    cechować się tolerancją oraz poczuciem odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka i otaczający go świat
2.    szanować tradycje oraz symbole narodowe i szkolne
3.    godnie reprezentować szkołę, znać i cenić autorytety społeczno-moralne, współczesne i historyczne, a w szczególności patrona szkoły - Jana Pawła II
4.    spełniać nałożone i przyjęte na siebie obowiązki i wymagania
5.    dbać o higienę i zdrowie, być czujnym wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego; nie ulegać nałogom
6.    dbać o mienie szkolne i prywatne
7.    być kulturalnym w stosunku do każdego człowieka
8.    systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne, nie spóźniać się
9.    nosić identyfikator na terenie szkoły i wokół niej.

Copyright © 2019 Gimnazjum Publiczne w Pieniężnie im. Jana Pawła II Rights Reserved.